ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުން

 c

&

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފީއަލީކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފ. ފީއަލީ،

             ދިވެހިރާއްޖެ.   

                                    ނަންބަރ: (IUL)370-CASA/370/2020/8

 

    

 

އިއުލާން

 

 

ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުން

 

ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުމަށް ބާއްވާ ވަރައް ޚާއްސަ ބައްދަލުވުމެއް 2020 ފެބްރުއަރީ 20 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 ގައި ފ. އަތޮޅުމަދަރުސާގައި އޮންނާނެއެވެ.  

 ވީމާ، މި ބައްދަލުވުމަށް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ( ރައްޔިތުން )  ވަޑައިގެން ދެއްވުމަކީ މި ކައުންސިލްގެ ވަރަށްބޮޑު އެދުމެއްކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.  

 

15 ޖުމާދުލްއާޙިރާ 1441

09  ފެބްރުއަރީ  2020

 

 

 

 

އަހްމަދު އާދަމް

                                                   ކައުންސިލްގެ މެންބަރު                             

09 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ