އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
2020 އެޕްރީލް 04 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގައި ތ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން

ނަންބަރު:A)CA-2020/082)

އިޢުލާން

 

2020 އެޕްރީލް 04 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގައި ތ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން މިދަންނަވަނީއެވެ.

 

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

ވޯޓުފޮށީގެ ކޯޑު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

287

N1.1

ތ. ބުރުނި-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ބުރުނީ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ތ. ބުރުނި،

ބުރުނީ ސްކޫލްގެ ހޯލްގައި

288

N2.1

ތ. ވިލުފުށި-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވިލުފުށީ ސުނާމީގެ ކުރިން ރަށުގެ މެދުން ހުރަހަށް އޮތް ޗާންދަނީމަގުން ދެކުނަށް ހުރިގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ  މީހުންނެވެ.

ތ. ވިލުފުށި،

ވިލުފުށީ ސްކޫލްގެ ހޯލްގައި

289

N2.2

ތ. ވިލުފުށި-2

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވިލުފުށީ ސުނާމީގެ ކުރިން ރަށުގެ މެދުން ހުރަހަށް އޮތް ޗާންދަނީމަގުން އުތުރަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ތ. ވިލުފުށި،

ވިލުފުށީ ސްކޫލްގެ ހޯލްގައި

290

N3.1

ތ. މަޑިފުށި-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަޑިފުށީ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ތ. މަޑިފުށި،

ތ. މަޑިފުށީ އިޖްތިމާއީ މަރުކަޒުގެ ހޯލްގައި

291

N4.1

ތ. ދިޔަމިގިލި-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ދިޔަމިގިލީ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ތ. ދިޔަމިގިލި،

ދިޔަމިގިލި ސްކޫލްގެ ހޯލްގައި

292

N5.1

ތ. ގުރައިދޫ-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ގުރައިދޫ ރަށްދެބައިމަގުގެ އުތުރު ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ތ. ގުރައިދޫ،

ތ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ހޯލްގައި

293

N5.2

ތ. ގުރައިދޫ-2

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ގުރައިދޫ ރަށްދެބައިމަގުގެ ދެކުނު ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ތ. ގުރައިދޫ،

ތ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ހޯލްގައި

294

N6.1

ތ. ކަނޑޫދޫ-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކަނޑޫދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ތ. ކަނޑޫދޫ،

ކަނޑޫދޫ ސްކޫލްގެ ހޯލްގައި

295

N7.1

ތ. ވަންދޫ-1

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވަންދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ތ. ވަންދޫ،

ވަންދޫ ސްކޫލްގެ ހޯލްގައި

296

N8.1

ތ. ހިރިލަންދޫ-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހިރިލަންދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ތ. ހިރިލަންދޫ،

ހިރިލަންދޫ ސްކޫލްގެ ހޯލްގައި

297

N9.1

ތ. ގާދިއްފުށި-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ގާދިއްފުށީ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ތ. ގާދިއްފުށި،

ގާދިއްފުށީ ޕްރީސްކޫލްގެ ހޯލްގައި

298

N10.1

ތ. ތިމަރަފުށި-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ތިމަރަފުށީ، ލިލީމަގުން އިރަށްގޮސް ޣާޒީމަގުން ދެކުނަށްގޮސް އިރަމާމަގުން އިރަށް ގޮސް ސަތަރުގޯޅިން އުތުރުގައިވާ ގޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ތ. ތިމަރަފުށި،

ތ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ TRC ހޯލްގައި

299

N10.2

ތ. ތިމަރަފުށި-2

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ތިމަރަފުށީ، ލިލީމަގުން އިރަށްގޮސް ޣާޒީމަގުން ދެކުނަށްގޮސް އިރަމާމަގުން އިރަށް ގޮސް ސަތަރުގޯޅިން ދެކުނު، ގަދަހަމައިދިމަގުގެ އުތުރާއި ދެމެދުގައިވާ ސަރަޙައްދުގެ ދެމެދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ  މީހުންނެވެ.

ތ. ތިމަރަފުށި،

ތ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ މެދު ހޯލްގައި

300

N10.3

ތ. ތިމަރަފުށި-3

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ތިމަރަފުށީ، ގަދަހަމައިދިމަގުގެ ދެކުނު ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ  ރަޖިސްޓަރީގައިވާ  މީހުންނެވެ.

ތ. ތިމަރަފުށި،

ތިމަރަފުށި އިޖްތިމާއީ މަރުކަޒުގެ ހޯލްގައި

301

N11.1

ތ. ވޭމަންޑޫ-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވޭމަންޑޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ތ. ވޭމަންޑޫ،

ވޭމަންޑޫ ސްކޫލްގެ ހޯލްގައި

302

N12.1

ތ. ކިނބިދޫ-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކިނބިދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ތ. ކިނބިދޫ،

ކިނބިދޫ ސްކޫލްގެ ހޯލްގައި

303

N13.1

ތ. އޮމަދޫ-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އޮމަދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ތ. އޮމަދޫ،

އޮމަދޫ ސްކޫލްގެ ހޯލްގައި

 

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

16 ޖުމާދަލް އާޚިރާ 1441

 

10 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ