ގެމަނަފުށީ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން ވިޔަފާރީގެ އުޞޫލުން މި ސްކޫލްގެ ސެކިއުރިޓީ، 2020 ވަނަ އަހަރު، ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ އެވެ.

                    ނަންބަރ: GS-202/IUL/2020/08

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

  1. ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން ވިޔަފާރީގެ އުޞޫލުން މި ސްކޫލްގެ ސެކިއުރިޓީ، 2020 ވަނަ އަހަރު، ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ އެވެ.
  2. މިބީލަމުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 2020 ފެބުރުއަރީ 06 އިން 2020 ފެބުރުއަރީ 17 އަށް ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު 9:00 އިން 13:00 އަށް ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

  1. ސެކިއުރިޓީއާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 2020 ފެބުރުއަރީ 18 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.

 

  1. މިޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން 2020 ފެބުރުއަރީ 19 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި ގެމަނަފުށީ ސްކޫލްގެ އޮފީހުގައި އޮންނާނެ އެވެ.

 

  1. ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2020 ފެބުރުއަރީ 27 ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 ގައި ގެމަނަފުށީ ސްކޫލްގެ އޮފީހުގައެވެ.

 

  1. މސެކިއުރިޓީ ގުޅޭ ބީލަން ފޮތް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލް ވުމުގައި ދެވޭނެއެވެ.

 

  1. ނަންނޯޓް ކުރުމާއި، އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ގެމަނަފުށީ ސްކޫލް

ގއ. ގެމަނަފުށީ

އަމީނީ މަގު، ގއ. ގެމަނަފުށީ، ދިވެހިރާއްޖެ.

ފޯން:  7983077 ، 6820039

އީ-މެއިލް:     [email protected]

ކޮޕީ އީ-މެއިލް:

5 ފެބުރުވަރީ 2020

                                                                   

                                                                    

 

05 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ