މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޮންޓެންޓް ޑައިރެކްޓަރ

މި އިޢުލާންވަނީ 04 ފެބުރުވަރީ 2020 1429 ގައި ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.


އިޢުލާން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު:

މިމިނިސްޓްރީގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ވަޒީފާއަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން މީހުން ބޭންނުވެއެވެ.

މަޤާމު

ބޭނުންވާ ޢަދަދު

ކޮންޓެންޓް ޑައިރެކްޓަރ

1

ވީމާ، އިސްވެދެންނެވުނު މަޤާމަށް ކުރިމަތިލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން، 2020 ފެބްރުއަރީ 11 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މިމިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަދި މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލައްވާ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާގެ ފެންވަރު، އަދި މި މަސައްކަތަށް ހޮވޭ ފަރާތެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް، އަދި މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު މި އިޢުލާނާއެކު އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާ "ޓަރމްސް އޮފް ރެފަރަންސް" ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އީމެއިލް ([email protected]) މެދުވެރިކޮށްވެސް ބަލައި ގަނެވޭނެއެވެ. އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، އެ ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.

 

10 ޖުމާދަލްއާޚިރް 1441

04 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ