ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ 2020 އަދި އައު ދައުރަކަށް އިންތިހާބުކުރުމާއި ބެހޭ

މިއެސޯސިއޭޝަންގެ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ 2020 ފެބްރުއަރީ 24 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ 20:30 ގައި ސޯޝަލްސެންޓަރ ސެމިނާރ ރޫމްގައި ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިޖަލްސާގައި އެސޯސިއޭޝަން އައު ދައުރަކަށް އިންތިހާބުކުރުން އޮންނާނެއެވެ. 20 ޖަނަވަރީ 2020 ވީ ހޯމަ ދުވަހު ކުރެވުނު މިއެސޯސިއޭޝަންގެ އިޢުލާން ނަންބަރު: BAM/IUL/2020/07 އަށް 03 ފެބްރުއަރީ 2020 ވީ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ނިޔަލަށް މުއްދަތު ހަމަވިއިރު ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން އާއި ގުޅިގެން ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންނަކީ:

 

  1. އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް

މޫސާ ނާޝިދު، (A052999)/ މ.އަނޯނާގެ

  1. އެސޯސިއޭޝަންގެ ނާއިބު ރައީސް

އަޙުމަދު ޝާކިރު މޫސާ، (A054276)/ ދަފްތަރު 1395

  1. އެސޯސިއޭޝަންގެ ހަޒާންދާރު

މުޙައްމަދު ރިޝާން، (A001579)/ ގ.ސަންތަރާގެ

  1. އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ފުރިހަމަ މެމްބަރުން ތަމްޞީލުކުރާ މެމްބަރު

ޙުސައިން އާތިފް، (A022533)/ މ.އާރު

  1. އެގްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީގެ އެސޯސިއޭޓް މެމްބަރުން ތަމްޞީލުކުރާ މެމްބަރ

އަހުމަދު ސިރާޖު(A038024) / ގ.ގާރނެޓް

  1. އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ފަރުދީ މެމްބަރުން ތަމްޞީލުކުރާ މެމްބަރ

ސިޔާދު ޙަބީބު (A075798) ހ.ލަކީ

  1. އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ އަންހެން މެމްބަރުން ތަމްޞީލުކުރާ އަންހެން މެމްބަރު

      މުރުޝިދާ އަބްދުލް މައްނާން (A033590) / ގ.ރަސްތަރި

 

ޝަރުތުހަމަވާ ކްލަބް އަދި ބެޑްމިންޓަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ ތަކުގެ ފަރާތުން މިޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓް ދެއްވާނެ ފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާތު ޖަލްސާބޭއްވުމުގެ 48 ގަޑިއިރުކުރިން މި އެސޯސިއޭޝަނަށް ލިޔުމުން ހުށައަޅަންވާނެއެވެ. އަހަރީ އާޢްމު ޖަލްސާ އަށް އެންމެހާ މެމްބަރުން، މެމްބަރޝިޕް ކާޑް އަދި އައި.ޑީ.ކާޑު ހިއްޕަވައިގެން ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެމެވެ.

03 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ