ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން

3 ފެބްރުއަރީ 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަނދުދުވަހެއްކަމުގައި ވީނަމަވެސް، މިއެސޯސިއޭޝަންގެ އޮފީސް ހެންދުނު 10:00 ން މެންދުރުފަހު 14:00 އަށް ހުޅުވިފައި ހުންނާނެކަން އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

 

02 ފެބްރުއަރީ 2020

02 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ