ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާތިލް ކުރުން

އިޢުލާން ނަންބަރ

(IUL) PSM-FP/ PSM/2020/15

ޕްރޮކިއުމަންޓް ރިފަރެންސް ނަންބަރ

(PROC-02-20) PSM-GA /2019/397

 

 

 

އިޢުލާން

  • ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ދަޢުވަތު

                  ތިލަފުށިން ޕަބްލިކް ސާރވީސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) މީޑިއަމް ވޭވް ޓްރާންސްމީޓަރ ބެހެއްޓުމަށްދޫކޮށްފައިވާ ބިމުން ގިރަމުންދާ ސަރަހައްދުގައި ޖިއޯބޭގް ބޭނުންކޮށްގެން، ރިވެޓްމެންޓް ޖަހާ، އަމިއްލަތަކެތީގައި އެމަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު (IUL) PSM-FP/ PSM/2020/02 ނަންބަރ އިޢުލާނާގުޅިގެން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ މަރުހަލާގައި އެކަށީގެންވާތަރުހީބެއް،  ލިބިފައިނުވުމުގެ ސަބަބުން އެއިޢުލާން ބާޠިލްކޮށްފީމެވެ. އަދި މިމަސައްކަތް މިވަގުތު ކުރިއަށް ނުގެންދިއުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ވާހަކަވެސް ދަންނަވަމެވެ.

02 ޖުމާދުލްއާޚިރާ 1441  

                                     27 ޖެނުއަރީ 2020    

02 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ