މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާޙް
ދިވެހިރާއްޖެ
ފައުންޑޭޝަން ދަރިވަރުންގެ ޕްލޭ އޭރިޔާ މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް

ފައުންޑޭޝަން ޕްލޭ އޭރިޔާ މަރާމާތު ކުރުން

 1. މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާހުގެ ފައުންޑޭޝަން ދަރިވަރުންގެ ޕްލޭ އޭރިޔާ މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މިކަމަށް ޝަރުޠުހަމަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލަމެވެ. މިމަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ބީލަންފޮތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
 2. މިބީލަމުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 2020 ޖެނުއަރީ 29 ން 02 ފެބްރުއަރީ 2020 ށް ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު 10:00 އިން 13:00 އަށް މިމަދްރަސާގައި ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.
 3. މިޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 2020 ފެބްރުއަރީ 02 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.
 4. މިޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ 2020 ފެބްރުއަރީ 03 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:00 ގައި  މިމަދްރަސާގެ މީޓިންގރޫމްގައެވެ.
 5. ބީލަންތައް ފޮނުވާނީ 06 ފެބްރުއަރީ 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން މިމަދްރަސާއަށެވެ.
 6. ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2020 ފެބްރުއަރީ 06 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00ގައި މިމަދްރަސާގެ މީޓިންގރޫމްގައެވެ.
 7. މިއީ މިމަސައްކަތަށް ކުރެވޭ 03 ވަނަ އިއުލާނެވެ.
 8. މިޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ ބީލަން ފޮތް މިއިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
 9. ނަންނޯޓް ކުރުމާއި، އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
 • ·       މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާޙު / ޅ. ނައިފަރު
 • ·        ފޯން: 6620291،6620291

އީމެއިލް: [email protected]

29 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ