ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޅ. ނައިފަރު "ހެޕީނައިޓް" އަދި "ވިލާޑީސޯސަން" ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީއާ ބޭހޭ:

ޅ. ނައިފަރު "ހެޕީނައިޓް" (ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު D-152) އެވެ، ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯއްޗާއި، "ވިލާޑީސޯސަން" (ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު C-83) އެވެ، ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާތީ، މި މި ދެގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީއާ ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 02 ފެބްރުވަރީ 2020 ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މި އިދާރާއަށް އަންގަވައި ދެއްވުން އެދި މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

26 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ