ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސޯލާ ޕީވީ ސިސްޓަމް ގާއިމްކުރުމާއިބެހޭ ފޭސް 3

ސޯލާ ޕީވީ ސިސްޓަމް ގާއިމްކުރުމާއިބެހޭ ފޭސް 3

               މިރަށު މަސްޖިދުއް ތަޢުބާ މިސްކިތާއި، ކައުންސިލް އިދާރާގައި  ފޭސް 3 ގެ ދަށުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަސއްކަތްތައް ކުރަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

              1 – މިސްކިތުގައި 15 ކިލޯވޮޓުގެ ތްރީފޭސް ގްރިޑް ޓައިލް ރޫފްޓޮޕް ސޯލާ ޕީވީ ސިސްޓަމް ގާއިމްކުރުން. 

              2 – ކައުންސިލް އިދާރާގައި 10  ކިލޯވޮޓުގެ ތްރީފޭސް ގްރިޑް ޓައިލް ރޫފްޓޮޕް ސޯލާ ޕީވީ ސިސްޓަމް ގާއިމްކުރުން.                                                                                                                                      ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 2020 ފެބްރުވަރީ 04  ވަނަ ދުވަހުގެ 10.30 އަށް މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ  ނުވަތަ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް  މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރެއްވުމަށް ފަހު 2020 ފެބްރުވަރީ 13 ވަނަ ދުވަހުގެ 13.00 އަށް މިމަސައްކަތް ކޮށްދެވިދާނެ އަގު ބަޔާންކޮށް އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅުއްވުމަށް އާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެއެވެ.

26 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ