މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އަށް 10 ލެޕްޓޮޕް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނަށް އިސްލާގެނައުން

  1. މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އަށް 10 ލެޕްޓޮޕް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނަށް އަންނަނިވި ބަދަލުގެނެވިފައެވެ.
  2. ބީލަން ހުށަހެޅުމާއި ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 29 ޖަނަވަރީ 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައެވެ.
  3. ބިޑް ސެކިއުރިޓީ އަދި ޕާރފޯމެންސް ގެރެންޓީ ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ. ބިޑް ސެކިއުރީ އަދި ޕާރފޯމެންސް ގެރެންޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭވަރު މަޢުލޫމާތު ޝީޓްގެ 24.1 އަދި 26.1 ގައި ބަޔާންކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.
  4. މި ބީލަމާއިގުޅޭ ބީލަން ފޮތް މިޢުލާނާއެކު ހީރަސްކުރެވިފައިވާނެއެވެ.  
  5. މި ބީލަމާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ  28 ޖަނަވަރީ 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.

ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ

ކަލާފާނު ހިނގުން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން: 3302241

އީ-މެއިލް: [email protected]

23 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ