ތ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ތ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ ފާހާނަތައް މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެހޭ

 

`

 

 ތ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް

ތ.ވޭމަންޑޫ

ދިވެހިރާއްޖެ

                                                                    

 (IUL)TAH-D/TAH/2020/3 ނަންބަރ:                     

 

 

 

                                    އިޢުލާން

                  މިހޮސްޕިޓަލްގެ ނަންބަރު: (IUL)TAH-D/TAH/2019/10 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ

ހިސާބުތައް ބޮޑުވެގެން އެއިއުލާނު ބާތިލު ކުރުމަށްފަހު، އެމަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު ޑޮކިއުމެންޓްސް ބަދަލުކޮށް އެމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް

ހޯދުމަށް އެދި ކުރެވުނު ފުރަތަމަ އިޢުލާން ނަންބަރ: (IUL)TAH-D/TAH/2020/01 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ޝަރުތުހަަމަވާ އަންދާސީ

ހިސާބުތައް މަދުވުމުގެ ސަބަބުން އެއިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލުން މިމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނު ކުރަމެވެ.

 ވީމާ، މިމަސައްކަތްތައް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 26 ޖެނުއަރީ 2020 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މިހޮސްޕިޓަލުގެ އޮފީހަށް

ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު އެސްޓިމޭޓް  ހުށަހަޅުއްވުމަށްޓަކައި 29 ޖެނުއަރީ 2020 ވާ ބުދަދުވަހުގެ 13:00 އަށް މިހޮސްޕިޓަލުގެ

އޮފީހަށް ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ. އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅުއްވާ

ފަރާތްފިޔަވާ އެހެން ފަރާތްތަކުން އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅުމަށާއި، މައުލޫމާތު ސާފުކުރަން ޙާޟިރުވާނަމަ، އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅުއްވާ

ފަރާތުގެ ސިޓީއެއް ގެންނަންވާނެއެވެ.     

                   20 ޖެނުއަރީ  2020

 

 

                                                                         

 

20 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ