ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒެމިނޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
މަސައްކަތު މީހުންގެ ޚިދުމަތްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ނަންބަރު: IUL)120/1/2020/07)

އިޢުލާން

 

މަސައްކަތު މީހުންގެ ޚިދުމަތްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

 

މިޑިޕާޓްމަންޓުން ބާއްވާ އެކިއެކި އިމްތިޙާންތަކާ ގުޅިގެން އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް އުފުލަންޖެހޭ ތަކެތި އުފުލުމާއި، މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ ބޭނުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް މަސައްކަތު މީހުންގެ ޚިދުމަތްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއެވެ.

 ވީމާ މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 2020 ޖަނަވަރީ 22 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިޑިޕާޓްމަންޓަށް ދުރުވެ، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 2020 ޖަނަވަރީ 29 ވާ ބުދަ  ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިޑިޕާޓްމަންޓަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމާއި އަންދާސީހިސާބު ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ މިޑިޕާޓްމަންޓް ހިނގަމުންދާ ފިލާބިލްޑިންގ2 ގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާގައެވެ.

          24 ޖުމާދުލް ޢޫލާ  1441

          19 ޖަނަވަރީ     2020     

 

19 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ