ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވޭތޯ ބެލުން

               ތިރީގައިމިވާ ތިން ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން މިއިދާރާއަށްވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

              -1 ޏ. ފުވައްމުލަކު މަހައްލު ޢަލީ ޝައްމޫނުގެ  ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު  A0J2476(A) މޮޓޯސައިކަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ

-2                 ޏ. ފުވައްމުލަކު އާފަހި ޙުސައިން ޢަލީ މުޙައްމަދު ގެ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރުA0D4676(B) މޮޓޯ ސައިކަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ

                3- ޏ. ފުވައްމުލަކު އާފިޔާ އާމިނަތު ޞަފޫރާގެ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު A0L1778(B) މޮޓޯ ސައިކަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ

ވީމާ، މިތިން ރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 31                    ޖެނުއަރީ 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް އަންގައި ދިނުން އެދެމެވެ.  

19 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ