ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ތިނަދޫގައި ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފުލެޓުތަކުގެތެރެއިން ބާކީހުރި 15 ފުލެޓަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ވަޒަން ކުރާ ކޮމެޓީގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތްތައް ހޯދުން.

އިޢުލާން

ތިނަދޫގައި ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފުލެޓުތަކުގެތެރެއިން ބާކީހުރި 15 ފުލެޓަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ވަޒަން ކުރާ ކޮމެޓީގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތްތައް ހޯދުން.

 ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ތިނަދޫގައި ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ 120 ފުލެޓުގެ ތެރެއިން ކުރިން ވިއްކުމަށް ކަނޑައެޅި 15 ފުލެޓް ސޯޝަލް ހައުސިންގެ ގޮތުގައި ޢާއްމުކޮށް ތިނަދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ދޫކުރުމަށް މިއިދާރާއިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެގޮތުން ފުލެޓްތަކަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުގެ ކުރިން، ފުލެޓްތަކަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ވަޒަންކުރާނޭ ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލުމަށް މިއިދާރާއިން ގަސްތުކުރަމެވެ.  

                   ވީމާ، ފުލެޓަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ވަޒަންކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 23 ޖަނަވަރީ 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް ސިޓީ ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

                    މިހެންވެ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

16 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ