މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޮންސަލްޓެންސީ ޓު ކޮންޑަކްޓް އަ މެޕިން ސަރވިސް އެކްސަސައިސް އޮފް ޓުރެއިނިން ސަރވިސް ޕުރޮވައިޑަރ އެންޑް ބިސްނަސް ޑިވަލޮޕްމަންޓް ސަރވިސް ޕުރޮވައިޑަރ އިން މޯލްޑިވްސް

 c

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން

  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

                                                                        އިއުލާން ނަމްބަރު: 475/475/2020/15 (IUL)

ޕުރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު

"ކޮންސަލްޓެންސީ ޓު ކޮންޑަކްޓް އަ މެޕިން ސަރވިސް އެކްސަސައިސް އޮފް ޓުރެއިނިން ސަރވިސް ޕުރޮވައިޑަރ އެންޑް ބިސްނަސް ޑިވަލޮޕްމަންޓް ސަރވިސް ޕުރޮވައިޑަރ އިން މޯލްޑިވްސް"

ދިވެހި ސަރުކާރުން ވަރލްޑްބޭންކުގެ އެހީއާއެކު ތަންފީޒުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ 'މޯލްޑިވްސް: އެންހޭންސިންގ އެމްޕްލޯއިބިލިޓީ އެންޑް ރެޒިލިއަންސް އޮފް ޔޫތް' ޕްރޮޖެކްޓުގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ " ކޮންސަލްޓެންސީ ޓު ކޮންޑަކްޓް އަ މެޕިން ސަރވިސް އެކްސަސައިސް އޮފް ޓުރެއިނިން ސަރވިސް ޕުރޮވައިޑަރ އެންޑް ބިސްނަސް ޑިވަލޮޕްމަންޓް ސަރވިސް ޕުރޮވައިޑަރ އިން މޯލްޑިވްސް" ގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކޮންސަލްޓެންސީ ފާރމެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 28 ޖެނުއަރީ 2020 ގެ މެންދުރު 12:00  ގެ ކުރިން ފެން ބިލްޑިން، ދެވަނަ ފްލޯރގައި ހުންނަ ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓަ ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސްގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހިމެނޭގޮތަށް އެކްސްޕުރެޝަން އޮފް އިންޓަރަސްޓް އާއިއެކު ތަފްސީލީ ޕުރޮޕޯސަލް އެއް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ޓަރމްސް އޮފް ރެފަރަންސް

މި ކޮންސަލްޓެންސީ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވެލައްވާ ކުންފުނިތަކުގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތަށް އަދި މި މަސައްކަތަށް ހޮވޭ ފަރާތެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް އަދި މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު މި އިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާ ޓަރމްސް އޮފް ރެފަރަންސްގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

ނޯޓް: މި ކޮންސަލްޓަންސީ އަށް ކުންފުންޏެއް ހޮވުމުގައި އަމަލުކުރެވޭނީ ވަރލްޑް ބޭންކުގެ "ވޯލްޑް ބޭންކު ޕްރޮކިއަރމަންޓް ރެގިއުލޭޝަންސް ފޯރ އައި.ޕީ.އެފް ބޮރޯވާރސް ތަކަށް ކޮންސަލްޓަންޓުން ހޮވުމުގައި އަމަލު ކުރާ އުސޫލް ، ޖުލައި 2016 " ގައި ވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް  3026975 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. ސުންގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހެޅޭ އެޕްލިކޭޝަންތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. 

ހުށަހަޅުއްވާ އެޕްލިކޭޝަން އެޑްރެސް ކުރައްވާނީ ތިރީގައިވާ ފަރާތަށެވެ:

ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓް (ޕީ.އެމް.ޔޫ)،

ފެން ބިލްޑިންގް، 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ

އީމެއިލް : [email protected]    ފޯން: 3026975

                         15  ޖެނުއަރީ 2020

 

15 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ