ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިއެޖެންސީގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި ހިންގޭ ހާފްވޭ ހައުސްގެ ގޯތިތެރޭގައި ހުސްކޮށް އޮތް ބިމުގައި މިއެޖެންސީއިން ދޭ ކުރެހުމާއި އެއްގޮތަށް އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަ ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރ އެއް އިމާރާތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

                                               ނަންބަރު: IUL)434-A/434/2020/7)

އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ:

 

      މިއެޖެންސީގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި ހިންގޭ ހާފްވޭ ހައުސްގެ ގޯތިތެރޭގައި ހުސްކޮށް އޮތް ބިމުގައި މިއެޖެންސީއިން ދޭ ކުރެހުމާއި އެއްގޮތަށް އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަ ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރ އެއް އިމާރާތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

      ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމާއި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާވަލާއި އެއްގޮތަށް އޮންނާނެއެވެ.

ތަފްސީލް

ތާރީޙް

ދުވަސް

ގަޑި

މައުލޫމާތު ސާފުކުން

03 ފެބްރުވަރީ 2020

ހޯމަ

11:00 (މެންދުރުކުރި)

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން

13 ފެބްރުވަރީ 2020

ބްރާސްފަތި

11:00 (މެންދުރުކުރި)

 

 

 

15 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ