ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ގައި ހުންނަ 2 ދަނާލުގެ ބޭރު އިމަރާތް ދޮވެ ސާފުކޮށް ކުލަލައި އަދި ގޯތީގެ ވަށާފާރުގައި ކުލަ އާއި ދަވާދުލުން

       ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ގެ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ގައި ހުންނަ 2 ދަނާލުގެ ބޭރު އިމަރާތް ދޮވެ ސާފުކޮށް ކުލަލައި އަދި ގޯތީގެ ވަށާފާރުގައި ކުލަ އާއި ދަވާދުލާން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

 

  ވީމާ، މިކަމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން މިއިއުލާނާއި އެކީގަ އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާ މައުލޫމަތު ސީޓާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ސުވާލެއް އޮތްނަމަ 22 ޖަނަވަރީ 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަހަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. އެސްޓިމޭޓް ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ 23 ޖަނަވަރީ 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:00 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަހުގައެވެ.

15 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ