ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އީ.އައި.އޭ ކޮންސަލްޓެންސީ އަށް ޕްރޮޕޯސަލް / ކޯޓޭޝަން ހޯދުން

ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

                                                          ނަމްބަރު: RDC-IUL/PROC/2020-01

  

އީ.އައި.އޭ ކޮންސަލްޓެންސީ އަށް ޕްރޮޕޯސަލް / ކޯޓޭޝަން ހޯދުން

 

                            މި ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގެ ދަށުން ގދ.ގައްދޫ އަދި ތ.ތިމަރަފުށީގައި ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފަިއވާ މަގުތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެނަދިއުމަށް ހަދަން ބޭނުންވާ "އެންވައިރޮމެންޓަލް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓް" (އީ.އައި.އޭ) އަށް ކޮންސަލްޓިންގް ބޭނުންވެއެވެ.

                            ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން، 19 ޖަނަވަރީ 2020 (އާދިއްތަ) ދުވަހުގެ 14:00 އަށް ހާޒިރުވެ މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ފަހު، 22 ޖަނަވަރީ 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 10:00 މި އޮފީހަށް ހާޒިރުވެ ޕްރޮޕޯސަލް / ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިކަމާގުޅޭ ގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވެލައްވާނަމަ ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. ޕްރޮޕޯސަލް / ކޯޓޭޝަން ހުށަހަޅަންވާނީ މި ކޯޕަރޭޝަންގެ މައި އޮފީހަށެވެ.

 

              ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

                            އެމް އެސް އެލް ބިލްޑިންގް، އޯކިޑު މަގު

                            މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

                            ފޯން ނަންބަރު: 3339060

                            މެއިލް : [email protected]

                           

                            15 ޖަނަވަރީ   2020

 

 

 

15 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ