މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

އިޢުލާންބާޠިލުކުރުން

މި މިނިސްޓްރީގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ބޭނުންވެގެން 08 ޖަނަވަރީ 2020 ގައި ކުރެވުނު IUL)459-HR/1/2020/15 )ނަންބަރު އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އެކަން އާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރީމެވެ.

 

               

20 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440

15 ޖަނަވަރީ 2020

15 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ