މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން އިން ކުރިއަށްގެންދާ ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ މަސައްކަތްތައްކަށް ބޭނުންވާ ކޮންސަލްޓެންސީ ދިނުމާއި، ކުރިއަށް ރޭވިފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ޑިޒައިން ތައްޔާރުކުރުމާއި ކޮންސަލްޓެންސީ ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް.

`

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

 

     މާލެ،

   ދިވެހިރާއްޖެ.

                                        އިޢުލާން ނަންބަރ: IUL)22-G/22/2020/10) 

 

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

 

 • މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން އިން ކުރިއަށްގެންދާ ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ މަސައްކަތްތައްކަށް ބޭނުންވާ ކޮންސަލްޓެންސީ ދިނުމާއި، ކުރިއަށް ރޭވިފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ޑިޒައިން ތައްޔާރުކުރުމާއި ކޮންސަލްޓެންސީ ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތަށް ކުރި ފުރަތަމަ އިޢުލާން IUL)22-G/22/2019/329) އާއި ގުޅިގެން، ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ 3 ފަރާތުންބިޑް ހުށަހަޅާފައި ނެތުމުން، އެއިޢުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ. މިމަސައްކަތައް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ބީލަން ފޮތުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

 

 • މިބީލަންތަކުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 15 ޖަނަވަރީ 2020 އިން 19 ޖަނަވަރީ 2020 އަށް ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު 9:00 އިން 13:00 އަށް. ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

 • މިމަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 19 ޖެނުއަރީ 2020 އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.

 

 

 • ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 20 ޖަނަވަރީ 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:00 ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ފިޒިކަލް ފެސިލިޓީސް ޑެވެލޮޕްމެންޓް ސެކްޝަން (ވެލާނާގެ 8 ވަނަ ފަންގިފިލާ) ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ.

 

 • ނޯޓް: މިޕްރޮޖެކްޓްގައި ނަންނޯޓް ކުރުމުގެ އިންތިޒާމް މިމިނިސްޓްރީގެ ރިސެޕްޝަންގައި ހަމަޖެހިފައިވާނެއެވެ.
 • މި ޕްރޮޖެކްޓާއި ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
 • ފިޒިކަލް ފެސިލިޓީސް ޑެވެލޮޕްމެންޓްސެކްޝަން
 • މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން، ވެލާނާގެ 8 ވަނަ ފަންގިފިލާ (ރިސެޕްޝަން)
 • ފޯން:  3341136, 3341127
 • އީ-މެއިލް: [email protected]
 • ކޮޕީ އީ-މެއިލް: [email protected]
14 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ