އިންދިރާގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އައި.ޖީ.އެމް ހޮސްޕިޓަލުގެ ޑޭޓަތައް ބެކަޕްކޮށް ރީސްޓޯރ ކުރާނެ އެޕްލިކޭޝަން ހޯދުން

 

 

                                                 ނަންބަރު        137 –IU/PR/2020/05          

އިޢުލާން

 

 

އައި.ޖީ.އެމް ހޮސްޕިޓަލުގެ ޑޭޓަތައް ބެކަޕްކޮށް ރީސްޓޯރ ކުރާނެ އެޕްލިކޭޝަނެއް ބޭނުންވެއެވެ.

              ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ގަޑިތަކަށް މިހޮސްޕިޓަލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

                    މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިއަށް ހާޟިރުނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވެން ނޯންނާނެވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

ތަން

ގަޑި

ތާރީޚް

ތަފްޞީލު

ޕްރޮކިއުމަންޓް

11:00

21 ޖަނަވަރީ 2020

 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް

ޕްރޮކިއުމަންޓް

11:00

28 ޖަނަވަރީ 2020

 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް

 

              19 ޖުމާދުލް ޢޫލާ 1441

              14 ޖަނަވަރީ 2020

14 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ