މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހިތާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އާ.ރް.އޯ ޕްލާންޓް އަޅަންހަމަޖެހިފައިވާ ސަރައްދުގައި ހުރި ރުއްގަހަށް ބަދަލުދިނުން

                       މިރަށު އާ.ރް.އޯ ޕްލާންޓް އަޅަންހަމަޖެހިފައިވާ ސަރައްދުގައި ހުރި ހުވަދުމާގެ 10 ރުކާއި އަތަމާގެ 03 ރުކާއި ސޭބޫގެ 01 ރުކުގެ ބަދަލުދިނުމުގެ ކަންތަކުގައި ބަޔާން ދެއްވުމަށް 30 ޖަނަވަރީ 2020 ވާ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެ 13:00 އަށް މި އިދާރާއަށް ދުރުވެ ބަޔާންދެއްވުން އެދެމެވެ. މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ބަޔާންނުދެއްވައިފިނަމަ އިސްވެދެންނެވުނު ރުއްތަކާއިމެދު ކައުންސިލަށް ފެންނަގޮތަކަށް އަމަލުކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

13 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ