ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
މި ޑިޕާޓްމަންޓަށް ބޭނުންވާ ކަލެންޑަރ ހޯދުމާއި ގުޅޭ

ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަންބަރު F/2020/05 ނޯޓިސްއާއި ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް ފަރާތްތަކުން ކުރިމަތިލާފައި ނުވާތީ، މި ޑިޕާޓްމަންޓް ބޭނުންވާ ތިރީގައިވާ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއެވެ.

އަދަދު

ތަކެތި

100

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރު (ފާރުގައި ހަރުކުރާ ސައިޒު)

 

މަސައްކަތާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު މި ނޯޓިސްއާއި އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2020 ޖެނުއަރީ 15 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން [email protected] އަށް ކޯޓޭޝަން މެއިލް ކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ.

12 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ