ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އަލަށް އައްޔަން ކުރެވުނު ފަނޑިޔާރުންނާއި އެޕެކޭޖްގައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ތަކެތި ހޯދުމާ ގުޅޭ

ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަންބަރު F/2020/02 ނޯޓިސްއާއި ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް ފަރާތްތަކުން ކުރިމަތިލާފައި ނުވާތީ، ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އަލަށް އައްޔަން ކުރާ ފަނޑިޔާރުންނާއި އެ ޕެކޭޖްގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ތަކެތި މިޑިޕާޓްމަންޓަށް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

  • 2 ލެޕްޓޮޕް
  • 5 ބެކަޕް ބެޓްރި
  • 1 އެކްސްޓަރނަލް ހާރޑް ޑިސްކް
  • 2 ސްކޭނަރ
  • 2 ޕްރިންޓަރ

މި މަސައްކަތާގުޅޭ މަޢުލޫމާތުޝީޓް އަދި އެނެކްސް-1 މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވެބްސައިޓް www.judiciary.gov.mv ގެ ނޯޓިސްބޯޑުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2020 ޖެނުއަރީ 15 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން [email protected] އަށް ކޯޓޭޝަން މެއިލް ކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ.

12 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ