ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ތިލަފުށިން ޕީ އެސް އެމް އަށް ދީފައިވާ ދީފައިވާ ބިމުގެ ގިރަމުންދާ ސަރަހައްދު ޙިމާޔަތްކުރުން

 

އިޢުލާން ނަންބަރ

(IUL) PSM-FP/ PSM/2020/02

ޕްރޮކިއުމަންޓް ރިފަރެންސް ނަންބަރ

(PROC-02-20) PSM-GA /2019/397

 

 

އިޢުލާން

  • ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ދަޢުވަތު

    ތިލަފުށިން ޕަބްލިކް ސާރވީސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) މީޑިއަމް ވޭވް ޓްރާންސްމީޓަރ ބެހެއްޓުމަށްދޫކޮށްފައިވާ ބިމުން ގިރަމުންދާ ސަރަހައްދުގައި ޖިއޯބޭގް ބޭނުންކޮށްގެން، ރިވެޓްމެންޓް ޖަހާ، އަމިއްލަތަކެތީގައި އެމަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

     ވީމާ، މިކުންފުނިން ދޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް، އަމިއްލަތަކެތީގައި  މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރި ވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 16 ޖެނުއަރީ 2020 ވާ ބުރާސްފަތި  ދުވަހުގެ 14:00 އަށް ޕީ.އެސް.އެމްގެ ހެޑްއޮފީސް (ރޭޑިއޯ ބިލްޑިންގ) އަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 23 ޖެނުއަރީ 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 އަށް ޕީ.އެސް.އެމް ހެޑްއޮފީސް (ރޭޑިއޯބިލްޑިންގ) އަށް ޙާޟިރުވެ ވަޑައިގެން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

     ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅުއްވާއިރު މިކަމަށް ބާއްވާ މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ދޫކުރާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައިވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ފުރިހަމަކުރައްވައި ހުށަހަޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ ޕްރޮޕޯސަލް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.

14 ޖުމާދުލްއައްވަލު 1441  

                                                        09 ޖެނުއަރީ    2020    

09 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ