ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްޕީޑް ލޯންޗް ދަތުރުކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

އިޢުލާން

މި ބިއުރޯގެ ފަރާތުން  ކ.އަތޮޅުގެ ރައްތަކުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "ގޭބިސީގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުކުރުން ހުރިގޮތުގެ ސަރވޭ" ގެ މަސައްކަތައް ލޯންޗް ދަތުރުތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

 

 ވީމާ، މިދަތުރުތައް ކޮށްދެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން 2020 ޖެނުއަރީ މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މިބިއުރޯ ހިނގަމުންދާ އިމާރާތް( ދާރުލް އީމާން ބިލްޑިނގް 9 ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް) ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 2020 ޖެނުއަރީ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މިބިއުރޯއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް އޮޅުންފިލުއްވަން ބޭނުންފުޅުވެލައްވާނަމަ މި ބިއުރޯގެ ފޯން ނަންބަރު./3008414 /3008400 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

އިޙްތިރާމް ޤަބޫލުކުރެއްވުންއެދެމެވެ.

14 ޖުމާދަލްއޫލާ     1441

09 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ