ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒެމިނޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ އާ އިމާރާތުގެ ހޯލް އަދި ހާޕްޕާޓްޝަން ޖަހާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

 

ނަންބަރު: IUL) 120/1/2020/3)

 

އިޢުލާން

 

މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ އާ އިމާރާތުގެ ހޯލް އަދި ހާޕްޕާޓްޝަން ޖަހާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

މިޑިޕާޓްމަންޓުގެ އާ އިމާރާތުގެ ހަދަންޖެހޭ ހާފްޕާޓްޝަން އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ހަދާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި ނަންބަރު: IUL)/120/1/2019/65) އިޢުލާނަށް އެކަށީގެންވާ ތަރުހީބެއް ލިބިފައި ނުވާތީ، އެއިޢުލާން ބާތިލްކޮށް ދެވަނަ ފަހަރަށް އެފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

ވީމާ، މިމަސައްކަތަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 2020 ޖަނަވަރީ 12 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 11:30 އަށް މިޑިޕާޓްމަންޓަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 2020 ޖަނަވަރީ 16 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:30 އަށް މިޑިޕާޓްމަންޓަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމާއި، އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ މިޑިޕާޓްމަންޓް ހިނގަމުންދާ ފިލާބިލްޑިންގ 2 ގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާގެ މީޓީންގ ރޫމުގައެވެ. ބިޑް ހުށަހެޅޭނީ ޕްރީބިޑް މީޓިންގއަށް ޙާޟިރުވާ  ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ.

13 ޖުމާދިލް ޢާޙިރު 1441

08   ޖަނަވަރީ  2020

08 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ