މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސަރުކާރުގެ ހިޔާ މާޝްރޫޢުގެ ދަށުން ހއ. ދިއްދޫ ރައްޔިތުންނަށް ޚާއަސަކޮށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓާއި ގުޅޭ

ސަރުކާރުގެ ހިޔާ މާޝްރޫޢުގެ ދަށުން ހއ. ދިއްދޫ ރައްޔިތުންނަށް ޚާއަސަކޮށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓަށް އެދިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވެ، ފޯމް ތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވުނު ގޮތުގެ ލިސްޓް އިޢުލާން ކޮށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން 04 ނޮވެންބަރ 2018 ގައި ކުރެއްވި ނަމްބަރ (IUL)138-DS2/138/2018//218 އިޢުލާނާއި ނަމްބަރ   (IUL)138-DS2/138/2018//106(30 ޖުލައި 2018) އިޢުލާނާއި ދެ ޢިއުލާން ބާޠިލް ކުރެވިފައިވާކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

06 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ