ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެފް.އޭ ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް 2020

ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭސަން އޮފް މޯލްޑިވްސް

މާލެ

ދިވެހިރާއްޖެ

FAM/IUL/2019/037 ނަންބަރު                                                                    

އިއުލާން

 

              އެފް.އޭ ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވެލައްވާ، މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ މެންބަރ ކްލަބް، ޖަމްއިއްޔާ، ޖަމާއަތްތަކުން 13 ޖެނުއަރީ 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:30 ގެ ކުރިން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭފޯރމް ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް ފަހު މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަދި މުބާރާތާއި ބޭހޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު 14 ޖެނުއަރީ 2020 ވަނަ ދުވަހު ދެވޭނެއެވެ. 

 

              މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ކައުންޓަރުން 05 ޖެނުއަރީ 2020 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ގަޑީގައި (ހެނދުނު 09:00 ން މެންދުރުފަހު 14:30) ލިބެންހުންނާނެވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

 

              30 ޑިސެމްބަރ 2019      

30 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ