ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ލައިބްރެރީއަށް އާރް.އެފް.އައިޑީ ޑިޓެކްޝަން ސިސްޓަމްއެއް ހޯދުމާއިބެހޭ

އިޢުލާން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ލައިބްރެރީއަށް އާރް.އެފް.އައިޑީ ޑިޓެކްޝަން ސިސްޓަމްއެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.  

ވީމާ، މި ކަމަށް ޝަޢުޤުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 2020 ޖަނަވަރީ 7 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރިސޓީއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ފަހު 2020 ޖަނަވަރީ 12 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރިސޓީއަށް ވަޑައިގެން ބިޑް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ. 

މި އިޢުލާނާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޝީޓް 2020 ޖަނަވަރީ 7 ވާ އަންގާރަ ދުވަހު 10:30 އިން ފެށިގެން 2019 ޖަނަވަރީ 12 ވާ އާދިއްތަ  ދުވަހުގެ 10:30 ގެ ނިޔަލަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރިސޓީގެ ކައުންޓަރުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

މި އިޢުލާން އާއި ބެހޭ ގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވެ ވަޑައިގަންނަވާނަމަ، 3022115 /  3022120  އަށް ރަސްމީ ގަޑީގައި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

30 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ