ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް 1 ރޫމް އެޕާޓްމަންޓްއެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރާނެ ފަރާތެއް ބެނުންވެއްޖެ.

 

އިޢުލާން

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް 1 ރޫމް އެޕާޓްމަންޓްއެއް ކުއްޔަށް ދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއެވެ.

 

ވީމާ މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ 9 ޖަނަވަރީ 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 ގައި މި ޔުނިވަރސިޓީގައެވެ. ބީލަމާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޝީޓް މި އިޢުލާނާއި އެޓޭޗް ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ. މި އިޢުލާނާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޝީޓް 2019 ޑިސެންބަރ 29 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހު 11:30 އިން ފެށިގެން 2020 ޖަނަވަރީ 9 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:30 ގެ ނިޔަލަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރިސޓީގެ ކައުންޓަރުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

 

މި އިޢުލާން އާއި ބެހޭ ގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވެ ވަޑައިގަންނަވާނަމަ،  3022115 /  3022120  އަށް ރަސްމީ ގަޑީގައި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

29 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ