އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މަތިވެރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އއ. މަތިވެރީ "މެންޗެސްޓަރ" ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން ހޯދުން

ނަންބަރު: 342/2019/142(IUL)

އިޢުލާން

މެންޗެސްޓަރ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލުން:

                     ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޯއްޗަށް ހަދައިދީފައިވާ " ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ" ގެއްލިގެން މިކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީވެ، މި ރަޖިސްޓަރީއާއި ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 5 ޖަނަވަރީ 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް އަންގަވާދެއްވުން އެދެމެވެ.

ގޯތީގެ ނަން:             މެންޗެސްޓަރ

                     MANCHESTER

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:        A-U-5/2012/01

                     މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

                     3 ޖުމާދަލްއޫލާ 1441

                     29 ޑިސެންބަރު 2019

29 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ