މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

`          

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އުނގޫފާރު، ދިވެހިރާއްޖެ                                                  ނަންބަރު:  IUL)303-AS/2017/79)

އިޢުލާން

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

މަޤާމް:              މެނޭޖަރ

މަޤާމުގެ އަދަދު:        1 ( އެކެއް )

މަސައްކަތް ކުރާތަން:     ރައްޔިތުންގެ ވިޔަފާރިގެ

މުސާރަ:             5020.00 ( ފަސްހާސް ވިހި ރުފިޔާ )

ސާރވިސް އެލަވަންސް:   މުސާރައިގެ %30

ހާޒިރީ އެލަވަންސް:      މުސާރައިގެ %20    

                މަސައްކަތް ކުރައްވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ރިސްކް އެލަވަންސް އާއި ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން ބަންދު ދުވަހުގެ ފައިސާ އަދި އިތުރުގަޑީގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުގެ މަތިން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ލިބޭނެއެވެ.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު:

1-      ދިވެހި، އިސްލާމް އަދި ހިސާބުން ދަށްވެގެން "ސީ" ފާސް ލިބިފައިވުން

2-      ވިޔަފާރިއާއި ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން ލެވަލް 3 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން ނުވަތަ އިދާރީ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން 4 އަހަރު މަސައްކަތް ކޮށް ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވުން

މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމުގައި ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއާއި އިންޓަވިއުއަށް ބެލެވޭނެއެވެ.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:    1- ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފޯމް (އުނގޫފާރު ކައުންސިލް އިދާރާ ކައުންޓަރުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.)

                 2- އައިޑީ ކާޑް ( ކިޔަން އެގޭ ސާފް ) ކޮޕީ

                 3- ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީއާއި ލީވިންގް ސެޓްޕިކެޓްގެ ކޮޕީ

                 4- އެހެން ތަނެއްގެ ވަޒީފާއެއްގައި އުޅެފައިވާނަމަ އުޅެފައިވާ މުއްދަތު އެގޭގޮތަށް އެތަނުގެ ތައްގަޑުޖެހި ލިޔުން.

ތަކެތި ހުށަހަޅަންޖެހޭ އޮފީސް:  މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލް އިދާރާ

ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި : 9 ޖެނުއަރީ 2020، ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00 ޖެހުމުގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށެވެ.

މިމަޤާމަށް އެދިހުށައަޅާ ފަރާތްތަކަށް އިންޓަވިއުކުރުން އޮންނާނީ 9 ޖެނުއަރީ 2020 އާއި 14 ޖެނުއަރީ 2020 އާއި ދެމެދު ރ. އުނގޫފާރު ކައުންސިލްއިދާރާގައެވެ.

                  03  ޖުމާދުލްއޫލާ  1441   

                  29  ޑިސެމްބަރ  2019       

                                             

                                                    

 

29 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ