މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކަމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ ގެ ތާރީހް ދިރާސާ ކޮށް ފޮތެއް ލިޔެދޭނެ ފަރާތެެއް ހޯދުން

އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ ގެ 25 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅިގެން، މިކުންފުނީގެ 25 އަހަރުގެ ތާރީޙް ފޮތެއްގެ ސިފައިގައި ނެރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެ ލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިވާ ތާވަލާއި އެއްގޮތަށް މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު އަގެ ހުށައެޅުން އެދެމެެވެ.

ތަފްސީލް

ތާރީހް

ގަޑި

ތަން

މައުލޫމާތު ސާފުކުރުން

26 ޑިސެމްބަރ 2019

13:00

ފެން ބިލްޑިންގް 5 ވަނަ ފަންގިފިލާ

އަގު ހުށައެޅުން

30 ޑިސެމްބަރ 2019

13:00

ފެން ބިލްޑިންގް 5 ވަނަ ފަންގިފިލާ

ނޯޓް:. ކޯޓޭޝަން ހުށައަޅުއްވާއިރު ކުންފުންޏެއް ނަމަ ކުންފުނީގެ ތައްގަނޑު ޖައްސަވަން ވާނެއެވެ. މީގެއިތުރުން އަގު ހުށަހަޅުއްވާއިރު އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އައިޑީ ކާޑު ކޮޕީ، އަދިކުންފުންޔެއް ނަމަ އަގު ހުށައަޅުއްވާ ކުންފުނީގެ / ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ އަދި ޖީ.އެސް.ޓީ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ ބިޑާއި އެކު ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. 

 

ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް

 

24 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ