ފޭދޫ ސްކޫލް/ސ.ފޭދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
2020 ވަނަ އަހަރު ޕްރީސްކޫލް މަރުހަލާއަށް ބޭނުންވާ ސްޓޭޝަނަރީ ގަތުމާއި ގުޅޭ

މިސްކޫލްގެ ޕްރީސްކޫލް މަރުހަލާއަށް 2020 ވަނަ އަހަރަށް ބޭނުންވާ ސްޓޭޝަނަރީ ގަތުމަށް  ކޮށްފައިވާ ނަންބަރ IUL)GS45/2019/060) އިއުލާނާއި ގުޅިގެން މައުލޫމާތު ސާފުކޮށްފައިވަނީ އެންމެ ފަރާތަކުން ކަމަށްވާތީ އެއިއުލާން ބާތިލުކޮށް އަލުން އިއުލާން ކުރަމެވެ.

މިސްކޫލްގެ ޕްރީސްކޫލް މަރުހަލާއަށް 2020 ވަނަ އަހަރަށް ބޭނުންވާ ސްޓޭޝަނަރީ ގަތުމަށް ބޭނުންނެއެވެ. ވީމާ، މިތަކެތި ވިއްކުމަށް ޝައުގުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާރީހަށް ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީހަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

26 ޑިސެމްބަރ 2019 (ބުރާސްފަތި) ދުވަހުގެ 11:00 ގައި ސްކޫލް އޮފީހުގައި

30 ޑިސެމްބަރ 2019 (ހޯމަ) ދުވަހުގެ 11:00 ގައި ސްކޫލް އޮފީހުގައި

 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ޤަބޫލުނުކުރެވޭނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅުއްވާނީ 6892546 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ.

 

25 ރަބީއުލްއާހިރު 1441

23 ޑިސެމްބަރު 2019

 

23 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ