އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ ސްޓޭންޑް ފޭން އަދި ފޯލްޑަބަލް ޓޭބަލްސަޕްލައިކޮށްދޭނެފަރާތެއް ހޯދުން

  ނަންބަރ: A)AD-2019/284)

  އިޢުލާނު  

މިކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ ސްޓޭންޑް ފޭން އަދި ފޯލްޑަބަލް ޓޭބަލްސަޕްލައިކޮށްދޭނެފަރާތެއް ހޯދުން

  މިކޮމިޝަނުން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ ސްޓޭންޑް ފޭން އަދި ފޯލްޑަބަލް ޓޭބަލް  ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ، ޝަރުތުހަމަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް މި ތަކެއްޗަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރު

ޕްރޮޖެކްޓް ނަން

ބިޑް ސެކިޔުރިޓީ އަދަދު

38/2020/G-005

ސްޓޭންޑް ފޭން އަދި ފޯލްޑަބަލް ޓޭބަލް ސަޕްލައިކުރުން

-/7,800 ރުފިޔާ

  1.   ބީލަމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ކަރުދާސް މި އިޢުލާނާ އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. މި ތަކެއްޗާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ އީމެއިލް ކުރައްވާނީ  2020 ޖެނުއަރީ 5 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 ގެ ކުރިން،  [email protected] އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ.
  2.   ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ  2020 ޖެނުއަރީ 6 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (ޕޯޓް ކޮމްޕްލެކްސް 5 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ހިލާލީމަގު) ގައެވެ. ގަޑިޖެހުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ބަލައިނުގަނެ އަނބުރާ ރައްދު ކުރެވޭނެއެވެ. ބީލަންތައް ހުންނަންވާނީ ސިޓީ އުރައެއްގައި ބަންދުކުރެވިފައެވެ. ބޭރުގައި ބީލަމަށް ދެވިފައިވާ ނަން، ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރ، ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއި ވަޤުތު އަދި ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ނަން ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

 

23 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ