ހަންޏާމީދޫ ސްކޫލް، އދ. ހަންޏާމީދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
މުށިޖެހުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ

މިސްކޫލްގެ އިޢުލާން ނަންބަރު GS153/IUL/2019/41 ބާތިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

މުށިޖެހުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ

    މިސްކޫލްގެ ކުލާސްރޫމްތަކުގެ ތެރެއިން ތިން ކުލާސްރޫމްގެ ތަޅުމުގައި މުށިޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

1         މިޕްރޮޖެކްޓްގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 2019 ޑިސެންބަރު 22 އިން 2019 ޑިސެންބަރު 25 އަށް ބަންދުނޫން ދުވަސްތަކުގެ 9:00 އިން 12:00 އަށް މިސްކޫލަށް ވަޑައިގެން ނުވަތަ ގުޅުއްވައިގެން ނަންނޯޓް ކުރެއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ. ބީލަން ހުށަހެޅޭނީ މިމުއްދަތުގައި ނަންނޯޓް ކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

2         މިޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 2019 ޑިސެންބަރު 25 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.

3         މިޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ  2019 ޑިސެންބަރު 25 ވަނަ ދުވަހުގެ 09:00  ގައި މިސްކޫލްގައެވެ.

4         ބިޑް ހުށަހެޅުމާއި ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2019 ޑިސެންބަރު 30 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި މިސްކޫލްގައެވެ.

5         ނަންނޯޓް ކުރުމާއި، އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ހަންޏާމީދޫ ސްކޫލް / އދ. ހަންޏާމީދޫ

ފޯން: 6680837

އީ-މެއިލް: [email protected]

 

 

25 ރަބީޢުލްއާޙިރު 1441ހ

22 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ