އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާން ބާތިލް ކުރުން

  ނަންބަރ: A)AD-2019/302)

 

އިޢުލާނު

މިކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާން ބާތިލް ކުރުން

މިކޮމިޝަނުން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 2019 ޑިސެމްބަރ 18 ވަނަ ދުވަހު ކުރި A)AD-2019/283) ނަންބަރު އިޢުލާން ބާތިލް ކޮށްފީމެވެ.

21 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ