އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްޓޭޝަނަރީ ޕެކް އަދި ޕުލް ޓައިޓް ސީލް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެފަރާތެއް ހޯދުން – އެމެންޑްމެންޓް 1

  ނަންބަރ: A)AD-2019/299)

އިޢުލާނު

 

ސްޓޭޝަނަރީ ޕެކް އަދި ޕުލް ޓައިޓް ސީލް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެފަރާތެއް ހޯދުން – އެމެންޑްމެންޓް 1

 މިކޮމިޝަނުން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް ސްޓޭޝަނަރީ ޕެކް އަދި ޕުލް ޓައިޓް ސީލް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު: (A)AD-2019/285(16 ޑިސެމްބަރ 2019) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ (11 ވަނަ ސަފްހާ) އެނެކްސް 2 ގައިވާ އައިޓަމް 2 ގެ މައުލޫމާތަށް ގެނެސްފައިވާ ބަދަލު މިޢުލާނާއިއެކު އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާކަން ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރު

ޕްރޮޖެކްޓް ނަން

ބިޑް ސެކިޔުރިޓީ އަދަދު

38/2020/G-006

ސްޓޭޝަނަރީ ޕެކް އަދި ޕުލް ޓައިޓް ސީލް ސަޕްލައިކުރުން

-/15,000 ރުފިޔާ

 

ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2019ޑިސެމްބަރ 25 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:30 ގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން(ޕޯޓް ކޮމްޕްލެކްސް 5 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ހިލާލީމަގު) ގައެވެ. ގަޑިޖެހުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ބަލައިނުގަނެ އަނބުރާ ރައްދު ކުރެވޭނެއެވެ. ބީލަންތައް ހުންނަންވާނީ ސިޓީ އުރައެއްގައި ބަންދުކުރެވިފައެވެ. ބޭރުގައި ބީލަމަށް ދެވިފައިވާ ނަން، ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރ، ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއި ވަޤުތު އަދި ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ނަން ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

19 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ