މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ޅައިމަގު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މަސްރޭހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

             މިއިދާރާގެ ނަންބަރު(IUL)280-PLA/INDIV/2019/68  (12 ޑިސެމްބަރ 2019) ބައިވެރިވެފައިވާ ފަރާތްތައް މަދުކަމުން، އިތުރަށް ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން 1 ދުވަހުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށް، އަލުން އިޢުލާންކުރަމެވެ.

             ވީމާ، މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން "މަސްރޭހުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް" ފުރިހަމަކޮށް 19 ޑިސެމްބަރ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ  13:00ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް ފޯމް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް މިއިދާރައިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

             މިހެންވެ މިކަންޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢްލާންކުރީމެވެ.

18 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ