މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަލިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ނަން ބަދަލުކުރުމާއި ގުޅޭ

އިޢުލާން

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ނަން ބަދަލުކުރުމާއި ގުޅޭ

ރ.އަލިފުށި "ހަލަކަ" އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގެ ނަން "މަރްޙަބާ" އަށް ބަދަލުކުރުމަށް ރ.އަލިފުށި ޗާންދަނީހައުސް ސަންފާޔޫސުފް މިއިދާރައަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

           ވީމާ،  "ހަލަކަ" އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯއްޗާގުޅޭ އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ވާނަމަ 25 ޑިސެންބަރު 2019ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 12:00ގެ ކުރިން ރ.އަލިފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލިޔުމަކުން އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

 

18 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ