އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު IUL)426-CB/426/2019/396) އިޢުލާންގެ ނަތީޖާ(ހިތަދޫ އަވަށު އޮފިސް އެސިސްޓެންޓް ސަރވެޔަރ)

ނަންބަރު (IUL)426-CB/426/2019/396  އިޢުލާންގެ ނަތީޖާ

މިއިދާރާގެ ނަންބަރު (IUL)426-CB/426/2019/396  (24 އޮކްޓޫބަރު 2019) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހިތަދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ އެސިސްޓެންޓް ސަރވެޔަރ، މަޤާމުގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް ލިބުނު ނަތީޖާ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު

ތައުލީމަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ތަމްރީނަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ވަޒީފާއާ ގުޅޭ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

މަސައްކަތުގެ ހުނަރަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ޖުމްލަ ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ވަނަ

 
 
 
 

35

5

5

10

45

100

 

996

އިންޓަރވިއުއަށް ހާޟިރުނުވޭ

 

 

997

އިންޓަރވިއުއަށް ހާޟިރުނުވޭ

 

 

998

35.00

0.00

0.00

0.25

34.50

69.75

1

 

999

13.00

0.00

0.00

0.00

32.25

45.25

 

 

1000

26.50

0.00

0.00

0.00

31.95

58.45

 

 

1001

6.50

0.00

0.00

0.15

37.35

44.00

 

 

 

17 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ