ފުނަދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
2020 ވަނަ އަހަރުގެ ދިރާސީ އާއަހަރު ފެށުމުގެ ކުރިން ސްކޫލުގައި ކުރަންހުރި ބައެއް މަރާމާތުތައް ކޮއްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ފުނަދޫ ސްކޫލު

ށ.ފުނަދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ                                       ނަންބަރު: (IUL)GS-59-AD/INDIV/2019/62

                                            

 

2020  ވަނަ އަހަރުގެ ދިރާސީ އާއަހަރު ފެށުމުގެ ކުރިން ސްކޫލުގައި ކުރަންހުރި ބައެއް މަރާމާތުތައް ކޮއްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

މިސްކޫލުގެ ނަންބަރު:(IUL)GS-59-AD/INDIV/2019/58އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ބިޑް ހުށައެޅި ފަރާތްތައް މަދުކަމަށް ފެންނާތީ، އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

  1. މިސްކޫލުގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަސައްކަތްތައް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުންއެދެމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައަޅާނީ ކޮންމެ މަސައްކަތެއް ވަކި ވަކިންނެވެ. މިކަމަށް އެދި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވޭނީ ވިޔަފާރި ޤާނޫނު 2014/18 ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ކުންފުނިތަކަށާއި އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ޤާނޫނު 2014/19 ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

#

މަސައްކަތްތައް

01

ދަރިވަރުންގެ ފާހާާނާތައް މަރާމާތުކުރުން

02

މުވައްޒަފުންގެ ފާހާނާތައް

03

ކުލާސްރޫމް ބޮޑުދޮރު

04

ކުލާސްރޫމް ފަންކާތައް

05

ކުލާސް ރޫމްތަކުގެ ކުދި ދޮރުފަތްތައް މަރާމާތު ކުރުން

06

ކުލާސްރޫމް ޕާޓިޝަންތައް

07

ދަރިވަރުން ބޭނުންކުރާ ފެންތާގީ ހިޔާކުރުން

 

  1. މިމަރާމާތުތައް ކުރުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން، 2019 ޑިސެމްބަރު 19 ވަނަދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ފުނަދޫ ސްކޫލު އޮފީހަށް ވަޑައިގެން ނަންނޯޓް ކުރެއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ. ނަންނޯޓް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޕްރީބިޑް މީޓިންގ އޮންނާނެއެވެ. ބިޑް ހުށަހެޅޭނީ މިމުއްދަތުގައި ނަންނޯޓް ކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
  2. ބިޑް ހުށަހެޅުމާއި ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2019 ޑިސެމްބަރ 26 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި ފުނަދޫ ސްކޫލު އޮފީހުގައެވެ.
  3. ނަންނޯޓް ކުރުމާއި، އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ފުނަދޫ ސްކޫލު

ށ.ފުނަދޫ

ފޯން:  6540540

އީ-މެއިލް: [email protected]

 

19 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1441

16 ޑިސެމްބަރ 2019

16 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ