ކަމަދޫ މަދަރުސާ، ބ. ކަމަދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
އޮފީސް އިމާރާތާއި، ހޯލް އިމާރާތާއި އަދި ސެކަންޑްރީ ކްލާސްތަކުގައި ކުލަލުން

އޮފީސް އިމާރާތާއި، ހޯލް އިމާރާތާއި އަދި ސެކަންޑްރީ ކްލާސްތަކުގައި ކުލަލުން.

1 މިސްކޫލްގެ އޮފީސް އިމާރާތާއި، ހޯލް އިމާރާތާއި އަދި ސެކަންޑްރީ ކްލާސްތަކުގައި ކުލަލުމަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ. މިމަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލާ ފާރަތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ބީލަންފޮތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.

2 މިޕްރޮޖެކްޓްގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 2019 ޑިސެމްބަރ 11 ން 2019 ޑިސެމްބަރ 17 ށް ބަންދުނޫން ދުވަސްތަކުގެ 9:00 އިން 13:00 އަށް ނަންނޯޓް ކުރެއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ. ބީލަން ހުށަހެޅޭނީ މިމުއްދަތުގައި ނަންނޯޓް ކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

3 މިޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 2019 ޑިސެމްބަރ 18 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.

4 ބިޑް ހުށަހެޅުމާއި ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2019 ޑިސެމްބަރ 24 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި މިސްކޫލްގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ލެބްގައެވެ.

5 މިޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ ބީލަން ފޮތް މިއިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

6 ނަންނޯޓް ކުރުމާއި، އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

 

ކަމަދޫ ސްކޫލް

ބ. ކަމަދޫ/ ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން:  6600015

އީ-މެއިލް: [email protected]

 

13 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1441

10 ޑިސެމްބަރ 2019

10 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ