ހުވަދޫ ސްކޫލް، ގދ.ފަ ރެސްމާތޮޑާ
ދިވެހިރާއްޖެ
2020 ވަނައަހަރަށް ތައްޔާރުވުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަރާމައިތަށް ކުރުން.

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

 • މިސްކޫލުގެ ބައެއް މަރާމާތު ކުރުމަށް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާން ނަންބަރ: GS208-C/2019/34  އަށް ބިޑް ހުށައަޅާފައިވަނީ އެންމެ ފަރާތަކުން ކަމަށްވާތީ އެއިޢުލާން ބާތިލްކޮށް ތިރީގައި މިވާ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބިޑްހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ.
 1. 2020 ވަނައަހަރަށް ތައްޔާރުވުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަރާމައިތަށް ކުރުން.
 2. ބޭރު ފާރު ސިމެންތި ޖެހުމާއި ކުލަލުން.
 • މިމަސައްކަތައް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ބީލަން ފޮތުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. ވީމާ، މިމަސައްކަތައް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ.
 • މިބީލަންތަކުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 04 ޑިސެމްބަރ 2019 އިން 12 ޑިސެމްބަރ 2019 އަށް ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު 9:00 އިން 13:00 އަށް ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.
 • މިމަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 15 ޑިސެމްބަރ 2019 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.
 • މިމަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ 16 ޑިސެމްބަރ 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:00 ގައި މިސްކޫލުގެ އިދާރާގައެވެ.
 • ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 18 ޑިސެމްބަރ 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:00 ގައި މިސްކޫލުގެ އިދާރާގައެވެ.
 • މިޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ ބީލަން ފޮތް މިއިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
 • ނަންނޯޓް ކުރުމާއި، އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
  • ހުވަދޫ ސްކޫލް
  • ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ
  • ފޯން:  7983085, 6840070
  • އީ-މެއިލް: [email protected]

 

04 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ