ހައްދުންމަތީ ކަލައިދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
2020 ވަނައަހަރަށް ވަގުތީގޮތުން މިސްކިތް ބަލަހައްޓާނެ މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެއްޖެ

ދާއިމީ މުވައްޒަފު ޗުއްޓީ ނެގުމުން އަދި ސަލާމްބުނުމުން ނުވަތަ ޢާއިލީ ޒިންމާޗުއްޓީ ނެގުމުން ނުވަތަ ދާއިމީ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވުމުން އެމަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހަމަޖެއްސުމަށްނަގާ މުއްދަތުގައި ވަގުތީގޮތުން މިސްކިތް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތްތަކެއް ހޯދަންބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

މަޤާމް:        އިމާމް/މުދިމް     ބޭނުންވާ އަދަދު:  05

މަޤާމް:        މަސައްކަތު      ބޭނުންވާ އަދަދު:  05

            މިގޮތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މިސްކިތަށް ނިކުންނަ ދުވަސްތަކަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޮތުގެ މަތިން ފައިސާ ލިބޭނެއެވެ.

#

މަޤާމް

ދުވާލަކު މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ގަޑީގެ އަދަދު

މަސައްކަތް ކުރާގަޑިއަކަށް

ކޮންމެ ނަމާދު ވަގުތަކަށް

1

އިމާމު

 

-

53.00

2

މުދިމް

 

-

53.00

3

މަސައްކަތު

ދުވާލަކު 5 ގަޑިއިރު

45.00

-

            ވީމާ، މިކަމަށް ޝަޢުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 15 ޑިސެމްބަރު 2019 ގެ 14:00ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް ސިޓީއާއި އަޑީކާޑް ކޮޕީ ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަދި އިމާމު/މުދިމް ކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީވެސް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.  

03 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ