ފުނަދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން:

ފުނަދޫ ސްކޫލް

   ށ.ފުނަދޫ

      ދިވެހިރާއްޖެ                                   ނަންބަރު: (IUL)GS-59-AD/INDIV/2019/60 

 

އިޢުލާން

 

 

ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން:

 

                        2020 ވަނަ މި ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު: (IUL)GS-59-AD/INDIV/2019/55  ( 17 ނޮވެމްބަރ 2019) އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

                        2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ 01 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 2020 ޑިސެމްބަރ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މިސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. 

                        ވީމާ، މިސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 2019 ޑިސެމްބަރ 08 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 10:30 ށް މިސްކޫލަށް ޙާޟިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 2019 ޑިސެމްބަރ 15 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 13:30 ގައި މިސްކޫލަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވޭނީ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން އޮންނަ ދުވަހުގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ވަޑައިގެންނެވި ފަރާތްތަކަށެވެ.

                        އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް 6540540 ނަންބަރު އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.              

05 ރަބީއުލްއާޚިރު 1441

02 ޑިސެމްބަރ 2019

02 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ