ބ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުލާސްރޫމެއްގައި މުށިޖެހުމާ ބެހޭ

 

އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)GS-01/2019/45

ތާރީހް: 2 ޑިސެމްބަރ 2019

 

                       ކުލާސްރޫމެއްގައި މުށިޖެހުމާ ބެހޭ

         ބ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އެއްކުލާސްރޫމެއްގައި މުށިޖެހުމަށް މިސްކޫލުން ދޭ މައުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް މިމަސައްކަތް ކޮށްދޭނޭ

ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

       ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވަން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 5 ޑިސެމްބަރ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 11:00 އަށް ސްކޫލަށް

ދުރުވެ މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު  9 ޑިސެމްބަރ 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހު 11:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

        މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަނޭޅުއްވޭނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތައްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާނަމަ 6608308 ނަމްބަރަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މިބީލަމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކާއި އަދި އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ

ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ

 

    

 

                                                      އަހުމަދު ރަފީއު                 

                                                       ޕްރިންސިޕަލް  

02 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ