މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ގުދަނެއް ކުއްޔަށް ހިފުން

މިކުންފުނީގެ ބޭނުމަކަށް 750 -1000 އަކަފޫޓާއި ދޭތެރޭގެ ބޮޑުމިނުގެ ގުދަނެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭގޮތަށް ހަދާފައިވާ ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ މިފަދަތަނެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާފަރާތްތަކުން 08 ޑިސެމްބަރ 2019 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 14:00އަށް މިކުންފުނީގެ 05 ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

ޢިމާރާތް ހޯދަން ބޭނުންވާ ރަށް:

 

  • މާލެ / ހުޅުމާލެ

 

ހުށަހަޅުއްވާ ޕްރޮޕޯސަލްގައި ތިރީގައިވާ ކަންކަން ހިމެނުން

  • ގުދަނުގެ ބޮޑުމިން
  • ޢިމާރާތުގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ
  • ޢިމާރާތް ހުރި ސަރަހައްދު
  • ޢިމާރާތުގެ ކުލި
  • ·         ޢިމާރާތުގެ ސަލާމަތީ ފެންވަރު
  • ·         ކުއްޔަށް ދޭ ފަރާތުގެ އައިޑީ ކޮޕީ

 

ހުށަހެޅޭ ޕްރޮޕޯރސަލްއަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

  • އަގު: %50
  • ކުއްޔަށްދޭ މުއްދަތު:%20
  • ސެކިއުރިޓީ ގޮތުން ވަރުގަދަ ޢިމާރާތެއްނަމަ: %30
01 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ